Algemene- en betalingsvoorwaarden Vitaal met Michelle


Artikel 1- Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
– Professional – de diëtist, werkzaam bij Vitaal met Michelle, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
– Cliënt: – natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die de diëtist consulteert.

1.2 De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar).

1.3 De diëtist houdt in principe de (verwijzend) arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

1.4 Indien u niet op de afspraak kunt verschijnen dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan persoonlijk, telefonisch en per mail. Wanneer u niet minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de diëtist het voorgenomen consult bij u in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.

1.5 De tijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer van de diëtist heeft doorgebracht (direct patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).

1.6 Facturering van dieetadvisering gaat rechtstreeks naar de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij zijn/haar verzekering.

1.7 Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

1.8 Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

1.9 De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

1.10 De diëtist ondersteunt uw behandeling met schriftelijke adviezen en er kan gebruik worden gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan de cliënt wordt verstrekt. Vitaal met Michelle is de enige met het copyright op de eigen materialen van Vitaal met Michelle. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van Vitaal met Michelle, op welke wijze dan ook te vermeerderen en/of aan anderen te verstrekken zonder toestemming van Vitaal met Michelle.

1.11 Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de klachtencommissie Paramedici eerstelijn, postbus 1161 3800 BD Amersfoort. 

1.12 Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.


Artikel 2- Betaling

2.1 De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie, dienen binnen 7 dagen na datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

2.2 Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

2.3 Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

2.4 Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

2.5 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.